Generalforsamling 2017

dav
cof

Hytteforeningen Frederiksø og Christiansø                                     Gudhjem 7/3 – 2017

 

Referat af den ordinære generalforsamling i Hytteforeningen

Lørdag den 4. marts 2017 kl. 15

Hos Carl Bagge og Susanne Rubin,

Bredgade 69 A, 1 1260 K. Tlf: 23429419

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere. Markus.
  2. Valg af referent. Ia
  3. Bestyrelsens beretning

Bagge:

Bestyrelsen var til møde med Esben Andersen og Brian Roth fra forsvarets bygningsstyrelse i december 2016, hvor der blev talt om efterårets bygningssyn. Der var en del, der havde været til den individuelle samtale, og det gav anledning til en række spørgsmål og kommentarer:

Hvornår er det slid og ælde, hvornår er det vedligehold, hvornår er det forbedring? Er det juridiske aspekt i vores rapporter (med pålæg om udbedring) i orden? Er de nye regler fra 2015 for vedligehold ang. fritidslejemål også gældende for os?

Under Peter Riis og tidligere administratorer var det almindelig praksis (talrige eksempler), at man accepterede slid og ælde under de gældende kontrakter.

Der var enighed om, at hytteforeningen ikke ville kunne påtage sig at koordinere og styre et evt. fællesprojekt vedrørende hytternes vedligeholdelse

Vi blev enige om at nedsætte et arbejdsudvalg under eventuelt, som kontakter en jurist med vores spørgsmål.

Bagge kontakter den nye administrator, Jens Peter Koefoed, og beder om sommermøde og referater fra ø-rådsmøderne.

  1. Godkendelse af det reviderede regnskab – vedlagt. Godkendt
  2. Indkomne forslag.

Forslag om indkøb af haveredskaber – en grensaks med teleskop og en hækkesaks med udveksling. Vedtaget. Vi beder Inger og Mogens om at indkøbe det. Ca. 2000 kr.

Forslag om indkøb af en wienerstige. Vedtaget. Ib indkøber den. Ca. 1500 kr.

  1. Budgetforslag, herunder fastlæggelse af kontingent – vedlagt. Vedtaget

Det blev vedtaget at kunne bruge 30.000 kr. til jurist

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Carl Bagge, Susanne Lund og Ib Anker er på valg. Alle genvalgt

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Emilie Steen og Gry Benneballe genvalgt
  2. Eventuelt

Der blev nedsat et arbejdsudvalg, der skal kontakte og udarbejde spørgsmål til en jurist.

Bagge, Ib, Jan, Markus, George og Kaare.

Bagge indkalder til første møde.

 

Efter generalforsamlingen nød vi Bagges forårsgryde.

TAK for husly og dejlig mad, Bagge og Susanne

 

Husk betaling af kontingent til hytteforeningen inden 1/4 – 2017

A -medlemmer 150 kr. Gælder lejerne af fritidslejemålene.

B – medlemmer 100 kr. Alle øvrige medlemmer, som har tilknytning til fritidslejemålene.

Ved betaling anfør venligst, hvem betalingen dækker, og hvad der betales for.

Reg. nr. 1551 kontonummer 12466102

 

Mange hilsner

Bagge og Ia