Foreningsvedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1 Formål

stk.1: Foreningens navn er Hytteforeningen, og den omfatter eksisterende og fremtidige fritidslejemål på Christiansø og Frederiksø.

stk.2: At fremme kommunikationen og samarbejdet mellem fritidslejere, helårslejere og administrationen på Christiansø.

stk.3: Medvirke til udformning af fælles retningslinier for alle fritidslejemål.

stk.4: Være bindeled for den generelle information fra administrationen på Christiansø og ministerierne til fritidslejere og vise versa.

stk.5: At arbejde positivt for Ertholmenes trivsel og miljø.

§ 2 Medlemmer

stk.1: Ethvert fritidslejemål på Christiansø og Frederiksø skal optages som medlem af foreningen, såfremt lejeren ønsker det.

Fritidslejemålshusstanden kan være repræsenteret med skriftlig fuldmagt

stk.2: Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan kræve dokumentation (lejekontrakt) for at den der søger optagelse er fritidslejer.

stk.3: Der kan optages medlemmer med tilknytning til fritidslejemål, dog har disse ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Kun medlemmer har taleret.

stk.4: Medlemskab er først gældende, når kontingent er indbetalt.

stk.5: Ophører et medlem at være fritidslejer, bortfalder medlemsretten hermed, og vedkommende udtræder uden krav på refusion af kontingent eller andel af foreningens formue.

stk.6: Intet medlem hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld, men foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 3 Generalforsamlingen (ordinær)

stk.1: Den højeste myndighed i foreningens anliggender er hos generalforsamlingen, der alene kan give, ophæve og forandre vedtægter, dog med henvisning til § 4.

stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, den første lørdag i marts.

stk.3: Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer, senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

  1. b) Foreløbig regnskab, forslag til budget samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer udsendes med indkaldelsen.
  2. c) Indkomne forslag til generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

stk.4: På generalforsamlingen behandles sager vedrørende foreningens virksomhed, regnskab og budgetter. De af generalforsamlingen vedtagne budgetter er økonomiske rammer for foreningens aktiviteter.

stk.5: Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Referent.

Bestyrelsens beretning.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Indkomne forslag.

Budgetforslag, herunder fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af revisor og suppleant.

Eventuelt.

stk.6: Der kræves almindelig flertalsbeslutning, af de fremmødte stemmeberettigede, ved afstemningen på de ordinære generalforsamlinger. Stemmeafgivelsen kan foregå skriftligt, på begæring af et stemmeberettiget medlem.

stk.7: Ved vedtægtsændringer kræves at mindst 50% af medlemmerne er repræsenterede, hvoraf 2/3 skal stemme for ændringen.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

stk.1: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3-delen af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring om ekstraordinær generalforsamling.

stk.2: Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, og med 2 ugers varsel.

stk.3: En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle sager, der er optaget på dagsordenen.

stk4.: Beslutningen kan foretages ved simpelt flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 5 Referat af generalforsamlingen.

stk.1: Senest 3 uger efter afholdelse af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal der, til samtlige medlemmer, udsendes et kortfattet referat indeholdende de beslutninger, der er truffet.

§ 6 Bestyrelsen

stk.1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der repræsenterer 5 husstande. Den konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, med en formand, kasserer og sekretær og fastsætter forretningsordenen.

Husstanden repræsenteres af indehaveren af lejemålet eller en anden fra husstanden, der har fuldmagt, gældende for en valgperiode.

stk.2: Ved første generalforsamling vælges 2 medlemmer for en periode af 1år og 3 for 2 år. derefter er en valgperiode 2-årig.

Genvalg kan finde sted.

stk.3: Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Der kan sættes det antal krydser som der er ledige bestyrelsespladser, dog kun et kryds per kandidat.

§ 7 Kontingent og regnskab

stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra og med 2010 kalenderåret

stk.2: Kontingent opkræves som et årligt kontingent og skal være betalt senest ved udgangen af april måned.

stk.3: Regnskab skal afleveres til revisoren senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8 Foreningens opløsning

stk.1: Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtægtsændringer § 3 stk.1

stk.2: Ved foreningens opløsning, beslutter den opløsende generalforsamling, hvad foreningens formue bruges til.

Seneste ændringer af vedtægterne er vedtaget på Foreningens ekstraordinære generalforsamling 5 april 2014.